Marijns Moestuin

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Marijns Moestuin: Marijns Moestuin, gevestigd te Aalsmeer, KvK-nummer 84048972.

Klant: degene met wie Marijns Moestuin een overeenkomst is aangegaan. Dit betreft mogelijk alle soorten bedrijven, overheidsorganisaties of andere organisaties.

Zorgaanbieder: Marijns Moestuin en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Zorgnemer: de natuurlijke persoon en wederpartij van Zorgaanbieder in de Overeenkomst en die uit hoofde daarvan Zorgverlening op een aangesloten zorgboerderij ontvangt of zal ontvangen.

Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een Zorgnemer. Dit gebeurt door de zorgverlener.

Zorgarrangement/plan van aanpak: de overeengekomen Zorg, afgestemd met de zorgnemer en de opdrachtgever

Begeleidingsplan: het document waarin de afspraken over het Zorgarrangement/plan van aanpak schriftelijk uitgewerkt worden.

Overeenkomst: de overeenkomst van zorgverlening die tussen Zorgaanbieder, zorgnemer en opdrachtgever schriftelijk wordt aangegaan en waarmee de Zorgaanbieder zich jegens de Zorgvrager en opdrachtgever verbindt om tegen betaling Zorg te verlenen.

Partijen: Marijns Moestuin, de klant en de zorgnemer samen.

Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

De tuin en het tuinhuis: De locatie van Marijns Moestuin, dat wil zeggen de moestuin, de tuin eromheen en de binnenruimte achter de woning aan de Aalsmeerderweg 296, Aalsmeer.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Marijns Moestuin. Marijns Moestuin en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. Marijns Moestuin en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van andere(n) uitdrukkelijk uit.


Artikel 3 – Prijzen

Marijns Moestuin hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Marijns Moestuin mag de prijzen van haar diensten en producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Marijns Moestuin niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument mag de overeenkomst ongedaan maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Marijns Moestuin stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van de werkelijk bestede uren.

De prijs voor het ontvangen van een zorgnemer wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Marijns Moestuin, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Wanneer Marijns Moestuin en de Klant voor een dienst een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Marijns Moestuin mag haar prijzen jaarlijks aanpassen.

Marijns Moestuin zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

De consument mag de overeenkomst met Marijns Moestuin opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.


Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

Marijns Moestuin mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag eisen.

De Klant moet een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum aan Marijns Moestuin betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Marijns Moestuin de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

Marijns Moestuin mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling

Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Marijns Moestuin de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Marijns Moestuin.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Marijns Moestuin zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Marijns Moestuin op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Marijns Moestuin, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.


Artikel 6. Gebruik van de diensten

Huisregels. De huisregels over het verwachte gedrag bij de tuin en in het tuinhuis, kunt u vinden op locatie en die moet u naleven wanneer u gebruik maakt van Diensten op die Locatie. De Huisregels van de tuin en het tuinhuis waar u onze Diensten ontvangt of gebruikt, worden bij dezen geïncorporeerd in deze Voorwaarden. Huisregels kunnen zo nu en dan worden herzien. Over het algemeen verwachten we dat u geen activiteit zult uitvoeren die naar redelijke waarschijnlijkheid storend, beschadigend of gevaarlijk is voor ons, onze werknemers of vertegenwoordigers, andere leden, gasten of andere derde partijen of eigendommen van alle hiervoor genoemde personen. Als u vragen heeft over de richtlijnen van een bepaalde Locatie, stuur dan een verzoek naar info@marijnsmoestuin.nl.

Als u een huurovereenkomst heeft afgesloten voor het huren van een flexwerkplek, krijgt u alleen toegang tot een werkplek of kantoor in het tuinhuis tijdens Normale Kantooruren (hieronder gedefinieerd). “Normale Kantooruren” zijn over het algemeen van 09:00 tot 17:00 lokale tijd op Normale Werkdagen. “Normale Werkdagen” zijn alle weekdagen, met uitzondering van officiële vakantiedagen en maximaal drie andere dagen waarover wij u op de hoogte zullen stellen.

Eigendommen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eigendommen die u achterlaat op een van onze Locaties. Het is uw verantwoordelijkheid om uw persoonlijke voorwerpen veilig te houden. Na afloop van een re-integratiedag, vergadering, event of flexwerk dag moet u al uw eigendommen verwijderen uit de tuin en tuinhuis. Nadat wij u redelijkerwijs hebben geïnformeerd, zullen wij het recht hebben om eigendommen die op onze Locaties achterblijven te verwijderen, en u doet bij dezen afstand van elke vordering of eis aangaande dergelijke eigendommen of onze omgang met dergelijke eigendommen. U zult de verantwoordelijkheid dragen voor de betaling van kosten die redelijkerwijs door ons zijn opgelopen bij een dergelijke verwijdering.

Huisdieren. U mag geen huisdieren meenemen naar een van onze Locaties.

Schade. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor de reparatiekosten (en machtigt ons bij dezen om u hiervoor aan te rekenen) voor alle schade aan onze Locaties en de daarin aanwezige voorwerpen die door u of uw gasten of genodigden is veroorzaakt, voor zover toegestaan.


Artikel 7. Service beperkingen

Algemene beperkingen. De huurovereenkomst van een flex-werkplek is persoonsgebonden. U mag geen ander persoon daarvoor in de plaats gebruik laten maken van de werkplek. Daarnaast mag u geen Diensten of ruimten reserveren of gebruiken voor “kleinhandel”, “medische” of andere doeleinden waarbij frequent gebruik van of bezoek aan de ruimten door leden van het publiek plaatsvindt, tenzij schriftelijk door ons toestemming is verleend.

Intellectuele eigendom van anderen. U mag niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, informatie of intellectuele eigendom van andere leden of bedrijven die lid zijn of hun gasten ontnemen, kopiëren of gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot persoonsnamen, portretten, stemmen, bedrijfsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, huisstijl of andere identificatiemiddelen of intellectuele eigendom, of aangepaste of gewijzigde versies daarvan.


Artikel 8. Intellectueel eigendom

Met betrekking tot de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter zake de Zorgverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de Zorgaanbieder. De mede met advisering omtrent de Zorgverlening verband houdende stukken die door de Zorgvrager aan de Zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de Zorgvrager.

De Zorgvrager verbindt zich de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de Zorgaanbieder, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of sprake is van een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure of een andere juridische procedure, waarin de Zorgvrager en de Zorgaanbieder beide partij zijn.

Zorgaanbieder dan wel zorgboerderij publiceert over in het kader van de Overeenkomst, verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van Zorgvrager.

Indien de Zorgvrager binnen de instelling van de Zorgaanbieder en/of met gebruikmaking van de middelen van de Zorgaanbieder een (kunst)werk tot stand brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe aan de Zorgaanbieder, tenzij anders overeengekomen. De Zorgvrager draagt door middel van de ondertekening van de Overeenkomst deze rechten over aan de Zorgaanbieder.


Artikel 9. Beëindiging
Beëindiging van uw huurovereenkomst. Als u één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden niet naleeft, of als wij dat vermoeden, of als wij het om een andere billijke reden passend achten, kunnen wij naar eigen goeddunken de Diensten beperken en/of uw huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. We kunnen ook, om welke reden dan ook of zonder reden, weigeren om uw huurovereenkomst van enige of alle Diensten te verlengen aan het einde van uw abonnementsperiode. Bovendien kunnen we uw huurovereenkomst op elk moment beëindigen. U kunt uw huurovereenkomst op ieder moment opzeggen door een verzoek in te dienen via info@marijnsmoestuin.nl. Let op: als uw individuele huurovereenkomst is aangemaakt door een bedrijf, kan (a) een gemachtigde vertegenwoordiger van dat bedrijf uw individuele huurovereenkomst op ieder moment beëindigen door contact met ons op te nemen, en kunnen (b) wij uw huurovereenkomst beëindigen en ook als u blijft werken of betrokken blijft bij dat bedrijf. De opzegging zal ingaan op het moment dat de huidige huurperiode afloopt. Wij geven geen restituties van reeds betaalde bedragen bij beëindiging of opzegging van uw huurovereenkomst. U blijft aansprakelijk voor openstaande bedragen uit het verleden, en wij kunnen onze rechten uitoefenen om openstaande bedragen te innen, ondanks de beëindiging of het verlopen van uw huurovereenkomst.

 

Artikel 10. Recht van reclame

Wanneer de Klant in verzuim is, mag Marijns Moestuin het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

Marijns Moestuin maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Marijns Moestuin, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.


Artikel 11. Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Marijns Moestuin blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Marijns Moestuin met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

Totdat die tijd in lid 1 kan Marijns Moestuin gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.

Wanneer Marijns Moestuin gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Marijns Moestuin van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.


Artikel 13. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij Marijns Moestuin, tenzij anders wordt afgesproken.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.

Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Marijns Moestuin zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Marijns Moestuin kan tegenwerpen.


Artikel 14. Levertijd

De levertijden van Marijns Moestuin zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten

ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Marijns Moestuin.

De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Marijns Moestuin later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Marijns Moestuin niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Marijns Moestuin iets anders hebben afgesproken.


Artikel 15. Feitelijke levering

De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.


Artikel 16. Transportkosten

De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Marijns Moestuin schriftelijk iets anders hebben afgesproken.


Artikel 17.  Verpakking en verzending

Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Marijns Moestuin niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Marijns Moestuin. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Marijns Moestuin niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Artikel 18. Verzekering

De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van Marijns Moestuin die bij de Klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De Klant geeft op eerste verzoek van Marijns Moestuin de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 19. Uitvoering van de overeenkomst

Marijns Moestuin voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

Marijns Moestuin mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

De Klant moet ervoor zorgen dat Marijns Moestuin op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Zorgt de Klant er niet voor dat Marijns Moestuin tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.


Artikel 20. Informatieverstrekking door de Klant

De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Marijns Moestuin.

De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Marijns Moestuin de betreffende bescheiden.

Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Marijns Moestuin redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.


Artikel 21. Duur overeenkomst dienst

De overeenkomst tussen Marijns Moestuin en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.


Artikel 22. Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.


Artikel 23. Vrijwaring

De Klant vrijwaart Marijns Moestuin tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Marijns Moestuin geleverde producten en/of diensten.


Artikel 24. Klachten

De Klant moet een door Marijns Moestuin geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Marijns Moestuin daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

Een klant moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Marijns Moestuin hiervan op de hoogte stellen. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Marijns Moestuin hierop gepast kan reageren.

De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Marijns Moestuin.

Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Marijns Moestuin andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

 

Artikel 25. Ingebrekestelling

De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Marijns Moestuin.

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Marijns Moestuin ook daadwerkelijk op tijd bereikt.


Artikel 26. Aansprakelijkheid Klant

Wanneer Marijns Moestuin een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.


Artikel 27. Aansprakelijkheid Marijns Moestuin

Marijns Moestuin is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door een verzekering voor het betreffende geval.

Wanneer Marijns Moestuin aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

Marijns Moestuin is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

Wanneer Marijns Moestuin aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Zorgnemer is aansprakelijk voor schade die Zorgaanbieder dan wel zorgboerderij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Zorgnemer in de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 28. Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Marijns Moestuin vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW. Artikel 30 – Ontbinding

De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Marijns Moestuin toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

Is de nakoming van de verplichtingen door Marijns Moestuin nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Marijns Moestuin in verzuim is.

Marijns Moestuin mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Marijns Moestuin kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 29. Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Marijns Moestuin door de Klant niet aan Marijns Moestuin kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen

– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

– computer-virussen

– stakingen

– overheidsmaatregelen

– vervoersproblemen

– slechte weersomstandigheden

– werkonderbrekingen

Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Marijns Moestuin 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Marijns Moestuin kan nakomen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Marijns Moestuin de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

Marijns Moestuin hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Marijns Moestuin hiervan voordeel heeft.


Artikel 30 Wijziging overeenkomst

Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Marijns Moestuin de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel.


Artikel 31. Wijziging algemene voorwaarden

Marijns Moestuin mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Marijns Moestuin altijd doorvoeren.

Ingrijpende wijzigingen zal Marijns Moestuin zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.


Artikel 32. Overgang van rechten

De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Marijns Moestuin aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Marijns Moestuin.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 33. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Marijns Moestuin bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 34. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Marijns Moestuin is Nederlands recht van toepassing.

De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Marijns Moestuin is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Marijns Moestuin, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 15 november 2023.